Del

Kulturoplevelser er berigende og debatskabende. De gør lokalområder mere attraktive og understøtter børns faglige læring – og så skal de i høj grad finansieres af det offentlige. Det mener et markant flertal af danskerne ifølge den analyse som Tænketanken Mandag Morgen har gennemført på vegne af Altingets kulturpolitiske netværk, og som udgør omdrejningspunktet i rapporten Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne.

  • 74% af danskerne vil gerne lære noget nyt om verden, når de deltager i en kulturel oplevelse

  • 63% er enige i, at kulturoplevelser er med til at sætte fokus på vigtige emner i den offentlige debat

  • 63 % af danskerne er enige i, at lokale kulturoplevelser styrker deres tilknytning til deres lokalsamfund.

  • 80% mener, at kunst- og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring

  • 55% af danskerne er mest enige i, at det offentlige skal finansiere en stor del af kunst- og kulturlivet

Sådan lyder en række af de centrale resultater i rapporten Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne, som Tænketanken Mandag Morgen har udarbejdet for Altingets kulturpolitiske netværk, der består af en bred vifte af danske kulturaktører (se fuld liste herunder).

En analyse af kulturen på kulturens egne præmisser

Motivationen bag rapporten er det umiddelbare modsætningsforhold, der er at spore mellem det faktum, at danskerne på den ene side er storforbrugere af kultur – de største i Europa ifølge Eurostat – mens de på den anden side nedprioriterer kulturområdet, når det holdes op imod andre velfærdsområder som eksempelvis sundhed og uddannelse.

Analysen har således haft til formål at se nærmere på kulturen på kulturens egne præmisser: Kulturen, som den tager sig ud i lokalsamfundene. Kulturen som ingrediens i den almene dannelse. Kulturen som fundament for velfærdsstaten og som nødvendig for sammenhængskraften i samfundet. Samt naturligvis hvilken rolle det offentlige ifølge danskerne skal have i finansieringen af kulturen.

En hjertestarter til kulturdebatten

”Sammen med rapporten er det vores håb, at den markant øgede nuanceringsgrad vil fungere som hjertestarter for den offentlige debat om kulturens rolle i det danske velfærdssamfund,” fortæller Thomas Gammeltoft, direktør for CPH Film Fund, og Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet Faaborg, i forordet til rapporten.

Og Thomas Gammeltoft fortsætter: ”Analysen har også afdækket, at 58% af danskerne mener, at dansk kunst og kultur bidrager til et kreativt erhvervsliv i Danmark. Når vi samtidig ved, at den kreative sektor omsætter for 234 milliarder kroner og skaber 117.000 arbejdspladser i Danmark og har et vækstpotentiale inden for eksporten på ekstra 50 milliarder kr. frem mod 2025 – bør der så ikke investeres i kulturen netop nu?”

Foruden en indføring i analysens resultater, rummer rapporten også fem korte indlæg fra markante meningsdannere på kulturområdet:

  • Jacob Holm, adm. direktør, Fritz Hansen, og formand for Erhvervsministeriets Vækstteam for kreative erhverv

  • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst

  • Lars Stentoft, direktør for Kultur og Udvikling, Viborg Kommune

  • Søren Møller, teaterchef, Fredericia Teater

  • Louise Ejgod Hansen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som et webbaseret survey, og indsamlingen er foregået i perioden 6. dec. 2018 til 7. jan. 2019. Dataindsamlingen er foretaget af Userneeds, og der blev i alt indsamlet 2.000 besvarelser blandt danskere i alderen 18-75 år. Indsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter for at sikre, at stikprøven afspejlede den danske befolkning som helhed på parametrene køn, alder, region og uddannelse. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er data vægtet. Samlet spænder vægtene fra 0,48 til 1,94.

Interviewene med de fem meningsdannere har til formål at supplere spørgeundersøgelsens resultater med perspektiver på den kulturpolitiske debat i Danmark netop nu. Derudover giver de hver især deres replik på analysens resultater. Meningsdannerne beskæftiger sig med kultur på forskellige måder og er udvalgt for at repræsentere en vis bredde inden for kulturområdet.

Læs undersøgelsen her

Kilde: Pressemeddelelse