Del

Resultaterne fra Applaus’ nye undersøgelse om publikumsudvikling i dansk scenekunst viser, at trods nedskæringer i kulturlivet arbejder størstedelen af teatrene aktivt for at få scenekunsten ud til et bredere publikum. Rapporten afslører også tendenser inden for publikumsudvikling fordelt mellem de forskellige aktører i scenekunsten.

Den danske scenekunstbranche arbejder benhårdt for at formidle deres kunst til publikum. Hele 73% af den danske scenekunstbranche tilkendegiver i den nye undersøgelse, Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019 offentliggjort af Applaus, at de arbejder med publikumsudvikling. Det gør de bl.a. gennem samarbejder med skoler, andre kulturinstitutioner og det lokale erhvervsliv eller ved at udvikle forestillinger målrettet til specifikke målgrupper.

Tendenser – fokus på børn og unge

Hele 75% af landets teatre, kompagnier og teaterforeninger rækker ud til publikum igennem samarbejder med skoler og andre institutioner. Det afspejler et stigende fokus på at introducere børn og unge for scenekunst. 69% udvikler nye produktioner målrettet specifikke målgrupper og 67% har foretaget nye målrettede kommunikations- og markedsføringstiltag. Af andre tendenser kan nævnes opsætning af forestillinger på alternative spillesteder (64%), særarrangementer og events (61%) og ved at turnere med forestillinger i landet (59%). 42% arbejder med direkte at inddrage publikum aktivt i deres forestillinger.

En langsigtet investering i publikum – og i teaterorganisationerne

Rapporten viser også at teatrene efterspørger ressourcer for at kunne arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling. 71% svarer at de mangler økonomiske ressourcer og lidt under halvdelen (46%) mangler viden til at kunne arbejde målrettet med publikumsudvikling. Publikumsudvikling handler i bund og grund om teatrenes udvikling mod at blive mere inkluderende og nærværende overfor eksisterende og nye potentielle publikummer. Og det kræver, at der investeres tid og ressourcer til f.eks. strategiarbejde, vidensdeling, publikumsundersøgelser og databehandling.

Jakob Tekla Jørgensen, bestyrelsesformand for Dansk Teater og teaterleder for Teater Nordkraft udtaler: ”Der er stor lyst og vilje til at arbejde mere vidensbaseret med publikumsudvikling i teaterbranchen – det bekræfter undersøgelsens høje svarprocent og resultater. Det er meget positivt. Undersøgelsen viser også klart, at der er brug for at vi systematisk kan indsamle og behandle viden om publikum. For her halter vi bagud i forhold til nabolande som Norge og Storbritannien.”

Teatrene kan lære meget af hinanden

Undersøgelsen viser, at der er behov for øget vidensdeling og erfaringsudveksling i scenekunstbranchen så flere får kendskab til allerede, afprøvede og succesfulde metoder. F.eks. er institutionsteatrene dem, som har gennemført markant flest publikumsudviklende tiltag i sidste teatersæson. Til gengæld er det de projekt- og driftsstøttede teatre, som oftest arbejder med at inddrage publikum aktivt i forestillingen eller i den kunstneriske proces, når de arbejder med publikumsudvikling.

”Undersøgelsen giver os for første gang et overblik over hvordan scenekunstbranchen arbejder med publikumsudvikling og hvilke behov og udfordringer teatrene sidder med. Den giver os en klar indikation af, at branchen har brug for mere samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af organisationerne i branchen – og mere viden om publikum. Det vil vi i Applaus arbejde hårdt på at understøtte og levere.” siger Projektleder for Applaus Lene Struck-Madsen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews. Alle besvarelser er anonymiseret. Spørgeskemaet er blevet udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18 i form af driftsstøtte, projektstøtte eller som en del af refusions- og formidlingsordningen samt musiskdramatisk udvalg. Dataindsamlingen er foregået i perioden januar 2019 til primo februar 2019, og der blev i alt indsamlet 268 besvarelser. Det betyder at undersøgelsen har en svarprocent på 87%.

Fakta og baggrund for Applaus

Applaus er et treårigt publikumsudviklingsprojekt finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst. Projektet er udsprunget af et ønske fra scenekunstbranchen om at skabe en målrette indsats for publikumsudvikling.

I 2015 nedsatte Kulturministeriet en dialogkreds bestående af et bredt udsnit af repræsentanter fra scenekunstbranchen, som bl.a. havde til formål at samle og formulere visioner for udvikling i scenekunstbranchen. En af visionerne, der blev formuleret var ønsket om at nå ud til en mere mangfoldig målgruppe. Applaus blev igangsat i sommeren 2018.

Applaus er finansieret af Kulturministeriet med 8,5 mio. kr., som over de næste tre år skal være med til at sikre målsætningen om at hjælpe teatrene med at nå ud til et bredere publikum.

Her kan du læse hele Applaus’ undersøgelse

Læs mere på www.applaus.nu