Del

Udviklingsplatformen for Scenekunst er, med støtte fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden, gået sammen om at etablere et nyt sted med plads til prøver og udvikling for de frie scenekunstnere i København – daglig leder for Udviklingsplatformen, Egil Bjørnsen, fortæller om de nye visioner.

I Udviklingsplatformen for Scenekunsts strategi for 2020-24 er den største ændring i forhold til nu, at vi ønsker at etablere et kunstnerisk workspace i København for den frie scenekunst. Det bliver et nyt samlingssted i København, hvor omdrejningspunktet er kunstnerisk udvikling.

Her vil frie scenekunstnere kunne leje prøvelokaler, og vi vil skabe rammerne for kunstneriske udviklingsprocesser gennem f.eks. critical feedback-forløb, sparring og netværksskabelse på tværs af scenekunstbranchen. Til at lede processerne i det nye kunstneriske workspace ansætter vi en kunstnerisk udviklingschef i en halvtidsstilling. Vi kommer til at slå stillingen op her i foråret og leder efter en person, der selv har kunstnerisk udviklingserfaring.

Arbejdet med at finde de bedste lokaler er i gang, og det vi kommer til at tilbyde, vil afhænge af, hvilke slags lokaler, vi finder. Vi inviterer det frie scenekunstfelt med i opstartsprocessen og gennem en række dialogmøder finder vi ind til de konkrete behov, der er på tværs af feltets kunstneriske profiler. UPs workspace for kunstnerisk udvikling adskiller sig fra andre udbydere af prøvelokaler ved at dette rum kombinerer muligheder for kunstnerisk udvikling med de aktiviteter og tilbud, vi videreudvikler i forhold til producent-funktionen. Vi vil med andre ord forsøge at samle alt på et sted – et ressourcecenter, hvor både kunstnere kan udvikle sig kunstnerisk, og hvor selvproducerende kunstnere og producenter kan blive skarpere i deres producenttilgang.

Ny strategi bygger videre på tidligere erfaringer

Strategien for 2020-24 bygger videre på vores arbejde og de erfaringer, vi har gjort os. Hovedfokus de sidste fire år har været på at fremme bæredygtighed inden for den frie scenekunsts produktioner. Herunder at skabe alternative finansieringsmuligheder og styrke den frie scenekunst til at kunne indgå i flere partnerskaber – både inden for scenekunstbranchen, men også med kommuner, erhvervsliv og andre aktører.

Det står imidlertid klart for mig, at vi måske har forsømt at anerkende de ringe produktionsvilkår, der er i feltet. Den frie scenekunst står over for nogle fundamentale strukturelle problemer, som vi ikke har fokuseret på. Det drejer sig bl.a. om mangel på prøvelokaler og et samlingssted for kunstnerisk produktion og udvikling. På baggrund af disse erfaringer ønsker vi at etablere det nævnte workspace.

Hvorfor er der brug for UP og hvilke områder skal I dække?

Den frie scenekunst er præget af at være underfinansieret og underprioriteret. Udviklingsplatformen er til for at hjælpe de frie scenekunstaktører med at skabe bedre rammer for kunstproduktion – og ikke mindst til at dele den viden og de gode praksisser, der eksisterer. 

Vores ambition er at understøtte den frie scenekunst som den innovative og fremadskuende aktør, vi mener, dansk scenekunst ikke kan undvære. 

Det vil vi gøre ved at samle, løfte og udvikle den frie scenekunst på fire måder:

  • styrke entreprenørskabet og internationaliseringen i den frie scenekunst, 
  • øge sammenhængskraften og samarbejdet i dansk scenekunst. Vi er overbeviste om, at mere samarbejde og dynamik mellem den frie scenekunst og de etablerede scener i dansk scenekunst vil fremme gensidig inspiration og kunstnerisk udvikling i hele scenekunstbranchen. 
  • bidrage til en forbedring af produktionsvilkårene 
  • formidle og synliggøre scenekunsten bedre ved både at fremhæve succeshistorierne og påpege de strukturelle udfordringer 

Gennem disse strategiske indsatsområder er visionen at løfte den frie scenekunst og bidrage til, at den bliver stærkere, mere bæredygtig og en mere ligeværdig spiller sammenlignet med de andre aktører i dansk scenekunst.

Hvad kan du være bekymret for kan være svært at løfte, og hvad gør I for at løfte det?

Det er udfordrende at arbejde med et felt, som har så hårdt brug for flere ressourcer, og hvor scenekunstnere og producenter er fanget i en cyklus, der kun har finansieringen af det næste projekt som mål. Vi ser flere og flere bryde ud, og vi ser, at producenter og kunstnere finder hinanden i større grad end tidligere, og det mener jeg, at UP har en aktie i. Men ingen skal komme og fortælle mig, at det er lige til for den frie scenekunst at blive mere bæredygtig. Investorerne står ikke ligefrem i kø. 

Hvad er de største udfordringer hos det frie felt og hvordan sætter UP ind?

Det er udfordringer med, at den frie scenekunst ikke spiller en ligeværdig rolle på kunstscenen. Der er flere, som omtaler dette med en fødekæde-metafor, hvor målet på succes blandt kunstnere og producenter i den frie scenekunst er at komme over hos etablerede institutioner. Det, mener vi, er et postulat, som vi gerne vil afskaffe og tydeliggøre, at den frie scenekunst har sin egen værdi som ligeværdig aktør sidestillet med de andre institutioner og genre. 

Desuden vil vi afhjælpe nogle af de produktionsudfordringer, der er ved at der mangler prøvelokaler og steder, hvor den frie scenekunst kan udvikle sin kunst som del af et fællesskab. Samtidig vil vi også synliggøre den frie scenekunsts succeshistorier og italesætte dens udfordringer og potentialer i både en national og international kontekst ved at være mere til stede i offentligheden. 

Til sidst ligger der selvsagt en stor udfordring i at der mangler en kurateret scene for eksperimentel scenekunst i København. Men den udfordring vil den nye strategi desværre ikke afhjælpe, men vi vil meget gerne være med til at skubbe til at en sådan scene kan blive etableret.

Der har været nogle kritikpunkter i en rapport, hvordan har i taget højde for dem i den reviderede strategi?

Det er særligt to kritikpunkter, vi har taget til efterretning. Behovet for at Udviklingsplatformen var mere tydelig i offentligheden i forhold til at kæmpe for den frie scenekunst. Og at vi ikke er nået langt nok ud i forhold til de etablerede scener. Det er begge kritikpunkter, vi tager alvorligt og som vi vil prioritere fremadrettet. Arbejdet med at facilitere samarbejder med de større scener er allerede godt i gang. Når det gælder kommunikation, så skal vi ikke være en fagforening for kunstnere og producenter, men vi vil fremadrettet arbejde målrettet på at formidle og synliggøre den frie scenekunst i offentligheden.

Hvad ser du mest frem til at udvikle i den nye strategi? 

At skabe et miljø og et samlingssted, hvor kunstnere og producenter kan udvikle sig, blive bedre og mere professionelle og støtte op om hinanden. Et sted som samler og som øger det frie felts selvtillid. Dette vil være udgangspunkt for et kunstfelt, der rækker ud og kommer ind på nye arenaer og bliver værdsat i højere grad, end det er i dag. 

At branchen har udviklet sig, både kunstnerisk og producentmæssig som resultat af Udviklingsplatformens initiativer.

At vi kan se forbedrede produktionsmuligheder for den frie scenekunst i Danmark og mere sammenhængskraft på tværs af dansk scenekunst.

At branchen selv oplever en større tyngde og indflydelse og at potentielle samarbejdspartnere, (om dette er de større teatre, kommuner/ offentlig forvaltning eller erhvervslivet, og ikke mindst internationale festivaler og presenters) oplever aktører i den frie scenekunst som solide partnere, de vil udforske og arbejde sammen med. Når vi kommer derhen, er vi kommet langt.